Αίτηση εγγραφής μέλους

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 • Προσωπικά στοιχεία

 • Πρίν ξεκινήσετε την εγγραφή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκανάρει την αστυνομική σας ταυτότητα.
 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  Προσοχή! Το αρχείο μπορεί να είναι της μορφής .jpg ή png, ή .pdf και δεν μπορεί να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 6MB.
 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (α), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :

  1. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή.
  2. Επιθυμώ να εγγραφώ ως μέλος στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
  3. Έλαβα γνώση του καταστατικού (που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/5EFId1) και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
  4. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους σκοπούς του σωματείου.
  5. Επιτρέπω στο ΔΣ του ΣΝΕΑ να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική μου διεύθυνση (email) ώστε επικοινωνεί μαζί μου. (ενημερώσεις, newsletter κλπ) -------
  α)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.